/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=46054

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=46054

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=46054

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 96

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=57

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=46054

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=46054

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=46054

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 96

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=57

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=96

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-523-Náchod
19.3.2009

Návštěvní řád stadionu - vzor

Příloha č. 1

V z o r

 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

 

§ 1

Obecná ustanovení

 

1.     Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu … (název klubu)…. označovaného rovněž názvem … (název stadionu) .., kterým je akciová společnost …  (název klubu) … se sídlem   …… (adresa) ……., která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků … (název stadionu) ... vstupujících do areálu … (název stadionu) …..  a používající zařízení …  (název stadionu) …….. .

 

2.     Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu … (název stadionu) ……….. je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v  …… (název stadionu) ……… vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

 

 

§ 2

…. (název stadionu) ….

 

1.       (název stadionu) …. slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně její majitel společnost … ( název klubu) …… .

 

2.     Veřejnost může do areálu … (název stadionu) … vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

 

3.     Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou … (název stadionu) ….. využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností … (název klubu) …… jakožto i pro hosty těchto osob.

 

4.     Kromě majitele  … (název stadionu) .. je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

 

 

§ 3

Pobyt v  .........  (název stadionu)…….

 

1.     V ……(název stadionu)…..  mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř …(název stadionu)… má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z  …(název stadionu)…. vyveden. Při opuštění …(název stadionu)…….. ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

 

2.     …(název stadionu)……… je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem …(název stadionu)…. z organizačních důvodů jinak.

 

3.     Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majiteli …(název stadionu).. …… pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

 

4.     Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném  sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

 

5.     Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v  …(název stadionu)…., ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní  službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

 

 

§ 4

Vstupní kontrola

 

1.     Každý návštěvník je při vstupu do …(název stadionu)….. povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

 

2.     Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou - a to i při  použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných  nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

 

3.     Do prostoru areálu  …(název stadionu)… je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu  …(název stadionu)… .  O zákazu vnášet takové předměty do …(název stadionu)….. je z pověření  majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

 

4.     Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do …(název stadionu)….., nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do ……(název stadionu)……. . To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

 

5.     Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

 

 

§ 5

Chování   ……… (název stadionu) ….

 

1.     Každý návštěvník …(název stadionu)  .. je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení …(název stadionu)….. a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v …(název stadionu)….. právě probíhá.

 

2.     Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i  policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

 

3.     Návštěvníci ……(název stadionu)………  jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování  tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru …(název stadionu)…… bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

 

4.     Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

 

 

§ 6

Zákazy

 

1.     Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru   …(název stadionu)….. zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :

 

a)     rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

b)    zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c)     spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

d)    láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e)     neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,

f)      ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

g)     tyče pro vlajky či transparenty,

h)    mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

i)       alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,

j)       zvířata

k)    laser ukazovátko,

l)       kufry, velké tašky, batohy nebo

 

m)  fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele  ……(název stadionu)…….. .

 

2.     Dále je návštěvníkům zakázáno :

 

a)     vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

b)    lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

c)     vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

d)    házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

e)     zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

f)      ničit zařízení a vybavení  ……….. .

g)     bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku   …(název klubu)….. nebo  …(název stadionu) ….,

h)    popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

i)       konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat …… (název stadion) --- jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo

j)       jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

k)    jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru …. (název stadionu) …, tak z průběhu akce,

l)       překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

 

3.     Majitel …. (název stadionu)….. je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených  škodních následků. Majitel ……(název stadionu) …… je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do ….. (název stadionu) …. .

 

 

§ 7

Prodej a reklama

 

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř ….. (název stadionu) …. je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem  …. (název klubu) …. .

 

§ 8

Práva pořadatele / Dohled

 

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce …. (název klubu) ….. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

 

§ 9

Odpovědnost za škody

 

1.     Vstup a užívání  …. (název stadionu)  …. uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. …. (název klubu) …   odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

 

2.     Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit …. (název klubu) …. .

 

 

§ 10

Jednání proti předpisům

 

1.     Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni  z  … (název stadionu) …. a postihnuti zákazem vstupu do  ….. (název stadionu) … . To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření  trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

 

2.     Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti  …. (název klubu) … nebo pořadateli dané akce.

 

3.     Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

 

 

§ 11

Účinnost

Tento Návštěvní řád  ..... (název stadionu) ….  je účinný od soutěžního ročníku 2008/09.

 

nic
   OFS Náchod
Pražská 1759, 547 01 Náchod
Tel: 491 423 909
Fax: 491 423 909
  Adresáře
Výkonný výbor
Komise
Sekretariát
Adresář delegátů
Adresář rozhodčích
Adresář soutěží
Adresář klubů
Obsazení soutěží
  Informace k soutěžím
Obsazení soutěží
Udělené tresty
  Informace FS
 
 Nové řády FAČR od 1.7.2015
 Registrační místo KFS HK
 Telefonní seznam rozhodčích
 Úrazové pojištění od 1.1.2013
 Organizační řád pořadatelské služby
 Nabídka firmy LEGEA pro oddíly i jednotlivce
 Směrnice střídavého startu v rámci OFS
 Projekt Kopeme za fotbal
 Metodický pokyn pro rozhodčí k zápisu o utkání
 Soubory ke stažení
 
  Úřední zprávy
 Nové webové stránky OFS
 Členství v FA ČR
 


nic

WebToDate