/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=36533

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=36533

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=36533

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 196

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=36533

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=36533

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=36533

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 196

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=196

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Futsal-liga1
26.8.2008

Rozhodnutí ORK SF ČMFS

PRAHA (FOTBAL.CZ) - Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 25. 8. 2008, jako odvolací orgán ve věci společného odvolání hráčů klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto - p. Dušana JANDERY, p. Pavla PILNÉHO a p. Milana BAKEŠE proti rozhodnutí DK SF ČMFS /dále jen DK/ ze dne 22. 5. 2008, kterým byl hráči Janderovi uložen nepodmíněný trest zastavení závodní činnosti na 1 ligový zápas, a to za kritiku rozhodčího, hráči Pilnému nepodmíněný trest zastavení závodní činnosti na 4 ligové zápasy, a to za urážku rozhodčího a hráči Bakešovi byly uloženy dva nepodmíněné tresty zastavení závodní činnosti na 6 ligových zápasů a na 2 ligové zápasy, a to za plivnutí na rozhodčího a za kritiku rozhodčího, po zvážení všech okolností rozhodla ORK takto.

R o z h o d n u t í

ORK rozhodla jednohlasně, že odvoláním napadené rozhodnutí DK ze dne 22. 5. 2008 se částečně mění tak, že nepodmíněné tresty zastavení závodní činnosti, uložené p. Milanu Bakešovi se slučují v nepodmíněný trest jediný, a to zastavení závodní činnosti na 8 ligových zápasů. Ve zbylé části zůstává rozhodnutí DK beze změny.

ORK dále rozhodla o vrácení odvolacího poplatku p. Milanu Bakešovi, protože jeho odvolání bylo uznáno jako částečně oprávněné.

 

O d ů v o d n ě n í :

 

ORK po prostudování odvoláním napadeného rozhodnutí DK, spisové dokumentace,  odvolání hráčů, futsalových norem a videozáznamu ze zápasu play-off mezi kluby 1. FC NEJZBACH Vysoké Mýto – ERA PACK CHRUDIM, konaného dne 9. 3. 2008, rozhodla tak, jak je výše uvedeno.

 

ORK při svém rozhodování vzala v úvahu především obsah článku 21 odst. 1 Disciplninárního řádu /dále jen DŘ/, který stanoví, že projednává-li DK současně více disciplinárních provinění jednoho provinilce, vysloví trest za provinění nejzávažnější a k ostatním přestupkům přihlédne jako k přitěžující okolnosti. Dále také ORK přihlédla k dosavadní rozhodovací praxi DK v obdobných případech.

 

ORK potvrdila tresty pro hráče p. Janderu a p. Pilného, tedy nepodmíněné tresty zastavení závodní činnosti na 1 zápas respektive na 4 zápasy. ORK pokládá za jednoznačně prokázané (tvrzením 2. a 3. rozhodčího a nepřímo i obsahem videozáznamu), že ke spáchání přestupků ze strany obou hráčů skutečně došlo a proto oba udělené tresty jako správné potvrdila. ORK je toho názoru, že udělené tresty jsou přiměřené závažnosti provinění obou hráčů.

 

Pokud jde o dva tresty, uložené ze strany DK za dvě provinění hráče p. Bakeše, byla ORK nucena rozhodnutí DK zrušit pro jeho rozpor se zásadami pro ukládání trestů, stanovenými v čl. 21 odst. 1 DŘ. ORK pokládá za jednoznačně prokázané (tvrzením 2. a 3. rozhodčího a nepřímo i obsahem videozáznamu), že ke spáchání v pořadí prvního přestupku (kritika rozhodčího) ze strany hráče p. Bakeše skutečně došlo. Ve vztahu k v pořadí druhému přestupku (plivnutí na rozhodčího po skončení utkání) neměla ORK žádný důvod, aby neuvěřila tvrzení 2. rozhodčího, že k plivnutí na jeho osobu ze strany hráče po skončení utkání skutečně došlo a ani odvolatel nepředložil v tomto ani předchozím řízení žádné důkazy, kterými by podpořil své tvrzení, že se plivnutí na rozhodčího nedopustil. ORK je toho názoru, že zejména v pořadí druhé provinění hráče je natolik závažné a navíc první provinění je v tomto řízení považováno za přitěžující okolnost, že je na místě uložit hráči souhrnný trest ve výši zastavení závodní činnosti na 8 zápasů. ORK považuje tento trest za poměrně mírný, a to zejména vzhledem k tomu, že za toto provinění, a to ještě bez přihlédnutí k přitěžující okolnosti spáchání v pořadí prvého přestupku, může být dle příkladového sazebníku trestů DŘ hráči uložen nepodmíněný trest zastavení závodní činnosti až na šest měsíců.

 

Pokud jde o žádost vedení klubu, uvedenou v odvolání, o osobní účast na jednání ORK a o provedení konfrontace hráčů s rozhodčím, ORK této žádosti nevyhověla, protože to nepokládá za přínosné. Lze totiž důvodně předpokládat, že by obě strany setrvaly na svých stanoviscích z předchozího řízení. Nad rámec toho je třeba podotknout, že zástupci klubu ani hráči nemají právo účastnit se jednání ORK, pokud to ORK nepokládá za nutné. Hráči ovšem mají právo účastnit se jednání DK. Nezbytným předpokladem pro využití tohoto práva je však dle článku 16 odst. 1 DŘ  předchozí písemné informování DK, že se hráč nebo hráči hodlají jednání DK osobně účastnit. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se tak nestalo, má se za to, že hráči svého práva na osobní účast při jednání DK nevyužili.

 

Pro tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

           

 

V Praze dne 25. srpna 2008

JUDr. Jaroslav Svoboda

předseda ORK SF ČMFS

Mgr. Martin Průša

sekretář SF ČMFS

nic

nic

WebToDate