/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=28619

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=28619

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=28619

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 196

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=28619

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=28619

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=28619

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 196

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=196

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Futsal-liga1
3.4.2008

Rozhodnutí ORK SF ČMFS

PRAHA (FOTBAL.CZ) - Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/, na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 27. 3. 2008, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu 1. FC NEJZBACH Vysoké Mýto /dále jen klub/ proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 27. 2. 2008, kterým byla klubu uložena pokuta ve výši 2.500, -- Kč, za porušení článku 6 Směrnice pro pořadatele utkání 1. ligy futsalu a rozhodla takto :

R o z h o d n u t í

ORK jednohlasně rozhodla, že odvoláním napadené rozhodnutí STDK se v plném rozsahu z r u š u j e .

ORK dále většinou hlasů rozhodla o uložení nepodmíněného trestu peněžité pokuty klubu ve výši 5.000, -- Kč (slovy : Pěttisíc korun českých), a to za znevážení jména českomoravského futsalu ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 3 Disciplinárního řádu SF ČMFS, což klub způsobil tím, že dne 15. 2. 2008 neumožnil uskutečnění on-line přenosu z utkání 22. kola 1. futsalové ligy 1. FC NEJZBACH Vysoké Mýto – MIKESKA Ostrava.

Klub je povinen výše uvedenou pokutu uhradit bankovním převodem, případně poštovní poukázkou, na účet KF ČMFS nejpozději do dne 15. 4. 2008 a kopii dokladu o zaplacení této pokuty zaslat ve stejné lhůtě na sekretariát KF ČMFS.

O d ů v o d n ě n í:

ORK po prostudování odvoláním napadeného rozhodnutí DK, spisové dokumentace, včasného odvolání klubu, futsalových norem a dalších důkazních materiálů, které si ORK zajistila, rozhodla tak, jak je výše uvedeno.

ORK konstatovala, že odvoláním klubu napadené rozhodnutí DK bylo zrušeno z toho důvodu, že ORK přisvědčila argumentaci klubu, uvedené v jeho odvolání ze dne 3. 3. 2008 tedy, že ze strany klubu nemohlo dojít k porušení čl. 6. Směrnice pro pořadatele utkání 1. ligy futsalu, protože výčet povinností pořadatele, uvedený ve druhé větě výše uvedeného článku, je formulován jako taxativní a nikoliv demonstrativní a ukládá pořadateli zajistit přístup a podmínky výhradně pro práci štábů TV a novinářů. V daném případě se ovšem jednalo o zajištění přístupu a podmínek pro pracovníka, který měl uskutečnit internetový on-line přenos, tedy o jinou mediální kategorii, která není ve Směrnici pro pořadatele vůbec uvedena. ORK si ověřila i pravdivost informace, uvedené v odvolání klubu, že pracovník se před uskutečněním on-line přenosu neprokázal novinářským průkazem, čímž byla odstraněna pochybnost, zda-li se v daném případě z jeho strany zároveň také nejednalo o činnost novinářskou.

ORK při svém rozhodování o uložení nové pokuty vzala v úvahu především negativní dopad rozhodnutí klubu o neumožnění on-line přenosu na prezentaci futsalu jako sportu, a to zejména z pohledu zpochybňování regulérnosti zápasů posledního kola 1. futsalové ligy. ORK se neztotožnila s argumentací klubu, uvedenou v jeho odvolání, že on-line přenos nebyl umožněn z důvodu utajení výsledku zápasu kvůli zamezení možných spekulací v dalších utkáních posledního kola 1. ligy. ORK je toho názoru, že dohlížet na regulérnost ligové soutěže je zcela v kompetenci orgánů SF ČMFS, že není důvod, aby tyto činnosti suploval klub a navíc způsobem, který širokou veřejnost pod dojmem postupu klubu naopak vede k názoru přesně opačnému tedy, že závěr soutěže byl neregulérní a cílem klubu, při vydání rozhodnutí o neumožnění on-line přenosu, bylo tuto skutečnost naopak zakrýt. Vzhledem k tomu se ORK rozhodla uložit klubu pokutu podstatně vyšší, protože došla k závěru, že neodůvodněným postupem klubu došlo k vážnému poškození a tím i znevážení jména českomoravského futsalu v očích široké veřejnosti.

Na základě výše uvedeného proto ORK původní rozhodnutí DK ze dne 27.2.2008 zrušila a vydala toto nové rozhodnutí a zároveň rozhodla o vrácení klubem uhrazeného odvolacího poplatku.

Závěrem se ORK jednohlasně rozhodla doporučit KF ČMFS, zvážit od začátku sezóny 2008/2009 doplnění Směrnice pro pořadatele utkání 1. ligy futsalu o povinnost pořádajícího klubu zajistit přístup i podmínky pro práci pracovníka, uskutečňujícího on-line přenos z příslušného utkání.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

V Praze dne 28. března 2008

JUDr. Jaroslav Svoboda

předseda ORK SF ČMFS

Mgr. Martin Průša

sekretář SF ČMFS

nic

nic

WebToDate