/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=26118

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=26118

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=26118

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 327

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=26118

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=26118

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=26118

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 327

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=327

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Futsal-U18+U16
11.2.2008

Rozhodnutí ORK KF ČMFS

Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/, na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 8. 2. 2008, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu FC Benago Praha /dále jen klub/ proti rozhodnutí STK SF ČMFS ze dne 18. 12. 2007, kterým bylo rozhodnuto o kontumaci všech utkání 1. juniorské ligy týmu Benago Praha U -16 na turnaji konaném dne 15. 12. 2007, a to v jeho neprospěch s výsledkem 0:5 a dále ve věci odvolání klubu proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 18. 12. 2007, kterým byla klubu uložena souhrnná finanční pokuta ve výši 15.000, -- Kč, za technickou kontumaci všech utkání 1. juniorské ligy týmu Benago Praha U -16 na turnaji konaném dne 15. 12. 2007, rozhodla takto :R o z h o d n u t í :

ORK jednohlasně rozhodla, že odvolání klubu se zamítá a obě výše uvedená rozhodnutí STK SF ČMFS a DK SF ČMFS se dle čl. 8 Odvolacího řádu ORK SF ČMFS v celém rozsahu jako věcně správná potvrzují.
O d ů v o d n ě n í :

ORK po prostudování odvoláním napadených rozhodnutí, spisové dokumentace, včasného odvolání klubu, futsalových norem a dalších důkazních materiálů, které ORK získala, rozhodla tak, jak je výše uvedeno.

ORK došla k závěru, že rozhodnutí STK SF ČMFS o kontumaci předmětných utkání je v souladu s článkem 49 odst. 3 písm. b) Soutěžního řádu /dále jen SŘ/, když byla prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním klubu a nesehráním utkání. ORK je toho názoru, že klub zejména nesplnil svou povinnost stanovenou článkem 13 SŘ a nezajistil, aby hráči připravení ke startu v utkání, kteří neměli řádný registrační průkaz, měli náhradní doklad s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas a pod.) jímž by mohla být věrohodně prokázána jejich totožnost. Vzhledem k tomu, že hráči takový doklad rozhodčímu nepředložili, nemohli být připuštěni ke hře a utkání nemohlo být sehráno, protože tím došlo ke stavu, že klub neměl dostatečný počet hráčů, kteří by mohli do utkání nastoupit. Skutečností zůstává, že hráči klubu měli k prokázání své totožnosti k dispozici pouze průkazy pojištěnců zdravotní pojišťovny bez fotografie, což k věrohodnému prokázání totožnosti nepostačuje. Dále je však třeba konstatovat, že klub jednoznačně zavinil i primární příčinu vzniklé situace, tedy skutečnost, že hráči připravení ke hře neměli a ani nemohli mít registrační průkazy. V této souvislosti je totiž třeba zdůraznit a upozornit na skutečnost, která byla zjištěna až následně tedy, že klub do zápisu o utkání uvedl jména, příjmení a rodná čísla osmi hráčů připravených ke hře, ale z těchto osmi hráčů bylo v době utkání pět hráčů registrováno za zcela jiné futsalové kluby než je Benago Praha. Zbylí tři hráči nebyli v době konání utkání registrováni vůbec. Ovšem žádost o registraci byla, v případě jednoho z těchto neregistrovaných hráčů, podána k poštovní přepravě v obálce s adresou ČMFS až dne 4. 1. 2008, tedy cca 20 dní po nesehrání utkání a navíc tento hráč měl být dle obsahu žádosti registrován za klub RSC Čechie Slaný. Proto ORK hodnotila jako zcela nevýznamná klubem předložená čestná prohlášení rodičů hráčů, že se skutečně jednalo o jejich děti a potvrdila správnost kontumování zápasu.

Pokud jde o správnost rozhodnutí DK SF ČMFS a zejména o přiměřenost výše uvedené uložené pokuty, došla ORK k závěru, že pokuta byla uložena správně a že její výše je přiměřená, a to ve srovnání s pokutami uloženými za srovnatelná provinění téhož klubu v jiném ročníku juniorské ligy, zejména s pokutou ve výši 9.000, -- Kč, která byla klubu uložena v roce 2004 za nedostavení se k jednomu ze zápasů turnaje juniorské ligy z důvodu řádně doložené technické poruchy na vozidle prezidenta klubu. ORK došla k závěru, že v daném případě se jedná o provinění jednoznačně závažnější, a to jak co do počtu nesehraných utkání, tak i míry zavinění ze strany klubu. Proto ORK také rozhodnutí o výši pokuty potvrdila.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

V Praze dne 8. února 2008


JUDr. Jaroslav Svoboda
předseda ORK SF ČMFS

Mgr. Martin Průša
sekretář KF ČMFS

nic

nic

WebToDate